Teenused

Meie töö eesmärgiks on alati kvaliteetsed ning pikaaegselt kestvad lahendused.

Kõikide teenuste kvaliteedi tagamiseks töötame läbi kogu olemasoleva info, külastame objekti ning vajadusel pakume välja sobivaid lahendusi nii fassaadile üldiselt kui ka konkreetseid sõlmlahendusi.

Fassaadide soojustamise, krohvimise ja renoveerimise kohta saab lugeda Deckol Nordi lehel.

Vali teenus:

Pesemine

Tolmunud fassaade saab puhastada ka ise, kuid vetika ja seentega saastunud fassaadide korrastamiseks soovitame kasutada alati professionaalide abi.

Tolmu ja mustusega määrdunud fassaadi puhastamiseks on kaks võimalust:

 • pesta sobivate vahendite ja/või seadmetega
 • kui fassaad on kaetud mustuse või ainetega, mida ei õnnestu viimistluskihilt eemaldada, võib fassaadi sobiva värviga üle värvida.

Vetika- või seenekoloonia levikule saame piiri panna kahel viisil: probleemi ennetades või leviala suurenemist takistades.

 • probleemi saab ennetada sellega, et vetikatele ja seentele ei pakuta eluks vajalikke toitaineid, st valitakse sobiv viimistluskiht ning piiratakse fassaadi märgumist
 • juba olemasolevate vetikarakkude või seeneeoste paljunemist saab tõkestada biotsiidide abil, valides fassaadi korrastamisel õige viimistluskiht

Meie kogemustel annab vetika- ja seenekolooniaga saastunud fassaadi pesu tulemi vaid paariks aastaks, samas teostades eeltöötluse ning üle värvides võib puhas fassaad kesta sõltuvalt keskkonnast kuni 20 aastat.

Värvimine

Fassaadi viimistluskihti tuleb aeg-ajalt uuendada. Ülevärvimisintervall oleneb aluspinnast ja viimistlusmaterjali liigist, näiteks puidu puhul on see 3-10 aastat ja krohvi puhul 10-30 aastat.

Seente või vetikatega saastunud pind tuleb kõigepealt puhtaks pesta, sest vetika- ja seenekolooniad ei sobi järgmistele kattekihtidele vastupidavaks aluspinnaks.

Korrastamine

Peale selle, et fassaadile koguneb mustust ja viimistluskiht vananeb, tuleb ette ka fassaadi lagunemist.

Fassaadi hooldustöid teostame erinevatel põhjustel:

 • soojustuse tõhustamine, kui see on ebapiisav või pole optimaalne
 • optiline värskendus ehk hallituse või vetikatega saastunud fassaadi puhastamine keskkonnahoidlikul viisil, spetsiaalne eeltöötlemine enne värvimist, väiksemate krohviparanduste teostus, renoveerimisvärviga katmine
 • viimistluskrohvi ja/või armeeringu lagunenud kohtade korrastamine ning viimistluskihi taastamine
 • laguneva või halvasti viimistletud pinna täielik armeerimine ja uue viimistluskihi paigaldus

Küsi hinnapakkumist

Hinnapakkumise tegemiseks on Teie poolt vaja kas fassaadi pindala või projekti (vaated ja põhiplaan pdf või dwg failina) ning pilte fassaadist. Samuti sooviksime väikest ülevaadet, miks soovite tellida fassaadihooldustöid.

Garantii

Garantii on õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2006 järgi tagatis. Mõlemat terminit kasutatakse ka õiguslikus kontekstis.
Kvaliteet tähendab eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt toote, töö jne omaduste (sh püsivuse) kogusummat, mis näitab otstarbele vastavuse suhtmäära.

Garanteerime oma töö kvaliteedi kahes mõõtmes:
Materiaalses mõttes on meie töö kvaliteet garanteeritud kindlustuslepinguga, mille oleme sõlminud kindlustusseltsiga. See leping hõlmab vara- ja tegevuskindlustust;
Filosoofiliselt lähenedes tagame kvaliteedi aga ka inimlikul tasandil. Paneme tehtavasse töösse kogu oma teadmiste ja oskuste pagasi ning vastutame tulemuse eest kogu oma südametunnistusega, sest soovime, et klient oleks meie tööga rahul.

Siiski kehtib meie töö kvaliteedi tagamisel põhjendatuse ja mõistlikkuse põhimõte. See tähendab, et garantii alla ei kuulu näiteks:

 • äärmuslikes oludes päikesest, ilmastikust ja muust keskkonnamõjust tingitud viimistluskihi niiskumine, pleekimine, saastumine ja lagunemine
 • mehaanilisest koormusest põhjustatud fassaadi lagunemine
 • probleemsest lahendusest põhjustatud defektid, mis tekkisid Deckol Nord poolt pakutud korrektsest lahendustest keeldumise tõttu.

Iga objekti puhul vaatleme garantiid individuaalselt olenevalt objekti iseloomust, tellitud tööst ja kasutatavatest materjalidest. Konkreetne kokkulepe sõlmitakse töövõtulepingus.

Väljavõte Eesti Ehitusseadusest

Vastu võetud 15.05.2002
RT I 2002, 47, 297
jõustumise aeg vastavalt §-le 102
Redaktsiooni jõustumise kp: 04.06.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 08.01.2013
Avaldamismärge: RT I, 25.05.2012, 21

§ 4. Ehitise garantii

(1) Käesoleva seaduse tähenduses on garantii ehitusettevõtja poolt võetud kohustus tagada, et tema tehtud ehitustöö vastab lepingu tingimustele ning ehitustöö tulemusena ehitatud ehitisel või selle osal säilivad määratud aja jooksul sihipärase kasutamise ja hooldamise korral ehitise või selle osa kasutamiseks vajalikud ohutuse ja kasutamise omadused ning kvaliteet.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud garantii kestus on vähemalt kaks aastat ehitamise lõppemise päevast arvates, seejuures ehitamise lõppemise päeva määravad ehitusettevõtja ja ehitise või valmiva ehitise omanik (edaspidi ehitise omanik) omavahelises lepingus. Kui lepingus ei ole määratud ehitamise lõppemise päeva, loetakse ehitise garantii alguse ajaks ehitusettevõtja poolt ehitise või selle osa ehitise omanikule üleandmise päev. Ehitustöö käigus ehitisse püsivalt paigaldatud seadmetele kohaldatakse nende tootja poolt ettenähtud garantiid, kusjuures ehitusettevõtja poolt antav seadmete garantii kestus ei või olla lühem kui kuus kuud.

(3) Ehitise garantii kestuse ajal ilmsiks tulnud ehitusvead kõrvaldab ehitusettevõtja oma kulul mõistliku aja jooksul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–3 sätestatu ei välista ega piira ehitusettevõtja vastutust ega nõuete aegumist võlaõigusseaduse ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse alusel. Garantiitähtaja jooksul ilmnenud lepingutingimustele mittevastavuse puhul eeldatakse, et see oli olemas töö üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus töö või puuduse olemusega.